Văn Bản Giáo Hội

Giáo Hội Trung Ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ __________________________________________ Số: 230/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ Hà Nội, ngày  09  tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 Kính gửi:    ...

Giáo Hội Trung Ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________________________________ Số: 229/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________________________________ Hà Nội, ngày  08  tháng 11 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm...

Giáo Hội Trung Ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________________________________ Số: 229/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________________________________ Hà Nội, ngày  08  tháng 11 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm...

Giáo Hội Trung Ương

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 7/3/2017 tại chùa Đại Giác, TP. Đồng HớiQuyết định chuẩn y nhân sự số: 108/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ___________ Số: 108/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...