Quyết ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  164 /QĐ/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

CHO BÁO CHÍ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Căn cứ điều 24, 25 chương V Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ.HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Căn cứ tờ trình số 02/18/TTr-BTTTT T.Ư ngày 21/6/2018 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) gồm có 03 chương, 16 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 (đính kèm Quy chế).
Điều 2: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế nầy.
Điều 4: Các Quy chế trái với Quy chế nầy đều không có giá trị thực hiện./.

Nơi nhận :
– Thành viên Ban TT HĐTS GHPGVN;
–  BTGCP , Vụ Phật giáo “để biết”
– Ban TTTT T.Ư GHPGVN “để thực hiện”
– Lưu VP1 – VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn