THÔNG BÁO Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________________________________________
Số: 230/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________________

Hà Nội, ngày  09  tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Kính gửi:     – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ 3 khóa VIII (2017 – 2022) là hội nghị thường niên nhằm đánh giá tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và bàn về phương hướng nhiệm vụ Phật sự năm 2019 sẽ được tổ chức tại Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM theo lịch trình như sau:
– Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự: ngày 08 – 09/01/2019 (nhằm ngày 03 – 04/12/ Mậu Tuất).
– Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự: ngày 10 – 11/01/2019 (nhằm ngày 05 – 06/12/ Mậu Tuất)
Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự  năm 2018 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban, Viện và Ban Trị sự về Văn phòng Trung ương Giáo hội.
– Thời gian:  Chậm nhất là ngày 25/12/2018.
– Nơi gửi:  
+ BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng TƯ GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực TƯ GHPGVN tại TPHCM. 
+ BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực TƯ GHPGVN tại TPHCM (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TƯ GHPGVN.
          Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng!

 

Bị chú:
– Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ(đã ký)
Thượng tọa Thích Đức Thiện